KLAUZULA RODO

W celu dopełnienia zgłoszenia uczestnictwa w konferencji oraz obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych niezbędne jest podpisanie klauzuli zgody i klauzul informacyjnych.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych bezpośrednio od osoby

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;

 2. z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-maila iod@pzh.gov.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Minister Zdrowia oraz uprawnione organy wynikające z przepisów prawa;

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Programu oraz prowadzenia analizy jego efektywności oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;

 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu udziału w zadaniu w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w tym Programie.

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez Ministerstwo Zdrowia

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych niebezpośrednio od osoby

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa;

 2. z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Zdrowia może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@mz.gov.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione organy wynikające z przepisów prawa;

 5. Pani/Pana dane osobowe nie  będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Programu oraz prowadzenia analizy jego efektywności oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;

 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 9. Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE  L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, ujętych w formularzu zgłoszeniowym na konferencję regionalną, stosownie do treści obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa w celu uczestnictwa w konferencji regionalnej nt. Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia – identyfikacja i ocena zagrożenia czynników klimatycznych oraz klimatozależnych.

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

                                                                                   

 
LOGO%20NIZP-PZH%20DU%C5%BBE%20BEZ%20T%C5%81A_edited.png
NPZ_logo_CMYK.PNG
2_bez_orla_poziom.jpg

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia

 • Facebook
 • LinkedIn

©2020 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa